CAGI

Chương trình giá thấp nhất có sẵn

Bộ chương trình Stable Diffusion

Thành thạo trí tuệ nhân tạo sinh: Khai thác Stabel Diffusion cho thành công kinh doanh - Tham gia và bắt đầu Stable-Diffusion

Kỹ thuật nâng cao cho Stable Diffusion: Tối đa hóa tiềm năng của các Prompt tiêu cực và Weighting

Lời mở đầu
Bài học 1: Hiểu cơ bản về Stable Diffusion
Bài học 2: Câu chuyện đằng sau Stable Diffusion: Nguyên nhân và Tiến hóa
Bài học 3: Bắt đầu: Tạo tài khoản và tham gia Stable Diffusion
Bài học 4: Sử dụng Stable Diffusion miễn phí: Hướng dẫn từng bước cho DreamStudio và trang web Stability AI
Bài học 5: Sử dụng Stable Diffusion miễn phí: Hướng dẫn từng bước cho kênh Discord
Bài học 6: Tín dụng miễn phí và theo dõi sử dụng: Hiểu hệ thống tín dụng của Stable Diffusion
Bài học 7: Tạo câu hỏi hiệu quả cho Stable Diffusion: Hướng dẫn toàn diện
Bài học 8: Câu hỏi văn bản-ảnh: Thực tiễn và các ví dụ
Bài học 9: Ứng dụng kinh doanh của Stable Diffusion: Hiểu tiềm năng của nó trong các ngành công nghiệp khác nhau
Bài học 10: Khám phá tác động và cơ hội của Stable Diffusion trong thế giới kinh doanh hiện đại
Lời kết

Mở đầu
Bài học 1: Giới thiệu về Stable Diffusion Negative Prompts
Bài học 2: Các hiện tượng và tác động của chúng đối với Stable Diffusion
Bài học 3: Negative Prompt Weighting trong Stable Diffusion
Bài học 4: Ví dụ chuyên nghiệp về Negative Prompts trong Stable Diffusion
Bài học 5: Ví dụ về Negative Prompt Weighting cho kết quả tuyệt vời
Bài học 6: Stable Diffusion Prompt Weighting: Giá trị mặc định và tự động điền
Bài học 7: Sử dụng Negative Prompts trong DreamStudio cho Stable Diffusion
Bài học 8: Sử dụng Negative Prompts trong các nền tảng GUI được hỗ trợ khác
Bài học 9: Ví dụ về các lời nhắc Self-Explanatory Prompts với trọng số trong Stable Diffusion kèm theo giải thích
Bài học 10: Các trường hợp sử dụng chuyên nghiệp của Negative Prompts cho Stable Diffusion
Bài học 11: Danh sách đầy đủ 30 từ khóa Negative Prompts cho Stable Diffusion
Lời kết