Giới thiệu Một bài toán từ vựng toán học (MWP) nêu ra các đặc tính của thực thể và mối quan hệ giữa chúng bằng ngôn ngữ tự nhiên, cùng với một hoặc nhiều câu hỏi định lượng ở cuối. Thông thường, sinh viên được yêu cầu chuyển đổi biểu thức ngôn ngữ tự nhiênSử dụng GPT-3 để giải các bài toán từ vựng toán học liên quan đến hệ phương trình