1 Giới thiệu ChatGPT là một chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) được tạo ra bởi OpenAI, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2015 với Microsoft là nhà đầu tư chính hiện tại. Với sứ mệnh phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) an toàn và có giáĐang kiểm tra các phản hồi đối với AI Chatbot tiên tiến trên Twitter