CAGI

Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản và Điều kiện của Nền tảng CAGI – được cập nhật lần cuối vào ngày 11 tháng 3 năm 2023.

Trang web và Dịch vụ được cung cấp cho bạn dưới các Điều khoản và Điều kiện của nền tảng CAGI này. Với mục đích của các Điều khoản và bất cứ khi nào bối cảnh đòi hỏi, các thuật ngữ “bạn” và “của bạn” sẽ có nghĩa là bất kỳ người sử dụng ứng dụng CAGI, trang web hoặc Dịch vụ một cách bất kỳ nào, bao gồm các cá nhân sử dụng ứng dụng di động CAGI hoặc duyệt trang web và nội dung của nó. Bằng cách truy cập, duyệt hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này. Ngoài ra, khi sử dụng một phần của Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ hướng dẫn đăng tải nào áp dụng cho Dịch vụ đó, có thể thay đổi hoặc được cập nhật từ thời điểm này đến thời điểm khác theo quyết định độc quyền của Nền tảng CAGI. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xem xét lại các Điều khoản này từ thời gian này đến thời gian khác.

MÔ TẢ DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH NỘI

DUNG Nền tảng CAGI là ứng dụng thông tin nghiên cứu và đào tạo MI miễn phí trực tuyến thế hệ tiếp theo. Chúng tôi hoạt động như một nền tảng giải pháp kinh doanh để cho phép người dùng của chúng tôi tuân thủ các Điều khoản này để cung cấp, quản lý, mua, đăng ký hoặc bán tài sản và dịch vụ. Mặc dù bạn có thể thực hiện các giao dịch thanh toán và khác thông qua CAGI, sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba như tiền mặt được liên quan đến các giao dịch đó. Do đó, và như đã thảo luận chi tiết hơn trong các Điều khoản này, bạn xác nhận và đồng ý rằng Nền tảng CAGI không phải là một phần của bất kỳ giao dịch nào đó, không có sự kiểm soát nào trên bất kỳ yếu tố nào của các giao dịch đó và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào trong kết nối với các giao dịch đó. Bạn sử dụng Dịch vụ, ứng dụng và Trang web này tự chịu rủi ro của mình.

Bạn hiểu rằng CAGI không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về thông tin nhạy cảm liên quan khác, thông tin/danh sách doanh nghiệp hoặc tin nhắn giữa người dùng, bao gồm mà không giới hạn các email được gửi từ bên ngoài miền CAGI hoặc các phương tiện truyền thông điện tử khác, dù thông qua Trang web hoặc Trang web của bên thứ ba hoặc các sản phẩm, bình luận, đăng bài của người dùng, tệp, hình ảnh, ảnh chụp, video, âm thanh, thông tin/danh sách doanh nghiệp và thông tin đánh lừa hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được cung cấp thông qua nội dung Trang web và Dịch vụ, và rằng bằng cách sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn có thể phải tiếp xúc với Nội dung gây khó chịu, không đúng, đánh lừa hoặc không chính xác hoặc có tính chất khác gây phản cảm. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm và phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, bạn không nên phụ thuộc vào Nội dung đó và rằng trong mọi trường hợp, Nền tảng CAGI sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ điều gì liên quan đến Nội dung hoặc bất kỳ mất mát hoặc tổn hại nào của bất kỳ loại nào phát sinh do việc duyệt, sử dụng hoặc đọc bất kỳ Nội dung nào được liệt kê, gửi qua email hoặc được cung cấp thông qua Dịch vụ.

Bạn công nhận và đồng ý rằng CAGI cho phép các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp trên trang web và tuân thủ các điều khoản được nêu trong đây, tuy nhiên, CAGI không tiền xử lý hay chấp thuận bất kỳ Nội dung nào, nhưng CAGI có quyền, hoàn toàn tùy theo quyết định của mình, từ chối, xóa hoặc di chuyển bất kỳ loại nội dung nào có sẵn thông qua Dịch vụ, vi phạm các Điều khoản này và vi phạm này được đưa ra để CAGI biết hoặc cho bất kỳ lý do hoặc không có lý do gì cả.

Bạn công nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho Nội dung của riêng bạn được đăng trên, truyền qua hoặc liên kết từ Dịch vụ và các hậu quả của việc đăng, truyền, liên kết hoặc xuất bản nó. Cụ thể hơn, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả Nội dung mà bạn tải lên, gửi qua email hoặc thông qua Dịch vụ. Liên quan đến Nội dung này được đăng trên, truyền qua hoặc liên kết từ Dịch vụ bởi bạn, bạn khẳng định, công nhận, đại diện, bảo đảm và cam kết rằng:

i) Bạn đã phát triển nội dung như danh sách liên lạc, mô tả và/hoặc ví tiền và các giao dịch của nó theo hướng dẫn và chỉ dẫn để đặt quảng cáo được cung cấp bởi CAGI trên trang web và bất kỳ bản quyền nào trong đó đều thuộc về CAGI Platform và, đối với bất kỳ phạm vi nào, nếu bạn được coi là sở hữu bất kỳ bản quyền nào, bạn bây giờ ủy quyền bất kỳ bản quyền đó cho CAGI.

ii) Bạn nhận thức rằng thông tin mà bạn đăng là được lưu trữ và biên soạn bởi CAGI trong cơ sở dữ liệu độc quyền.

iii) Bạn sẽ tiếp tục, trong khoảng thời gian nội dung có sẵn trên trang web, có các giấy phép, ủy quyền, sự đồng ý và quyền cho phép cần thiết để sử dụng nội dung đó trên Dịch vụ và Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các quyền sở hữu tài sản trí tuệ, bao gồm bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác) và trong trường hợp cần thiết, trong các trường hợp mà bạn có quyền, bạn ủy quyền và cấp phép độc quyền cho CAGI sử dụng nội dung đó để cho phép bao gồm và sử dụng nội dung đó theo cách mà Dịch vụ, Trang web và các Điều khoản này quy định.

iv) Bạn có sự đồng ý bằng văn bản, phát hành và/hoặc cho phép từng cá nhân hay doanh nghiệp có thể nhận biết được trong Nội dung để sử dụng tên hoặc hình dạng của từng cá nhân hay doanh nghiệp như vậy để cho phép việc bao gồm và sử dụng Nội dung theo cách mà Dịch vụ, Trang web và các Điều khoản này đang hướng tới. Rõ ràng, bằng cách gửi bất kỳ Nội dung nào trên ứng dụng di động hoặc trang web của nó, như đã nêu trên, bất kể bạn giữ bất kỳ quyền sở hữu nào trong Nội dung, bạn tặng cho CAGI Platform một giấy phép không thể thu hồi, không thể hủy bỏ, vĩnh viễn, toàn cầu, độc quyền, không thu phí, có thể chuyển nhượng được để sử dụng, sao chép, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh của, hiển thị và thực hiện Nội dung liên quan đến Trang web và hoạt động kinh doanh của CAGI, bao gồm nhưng không giới hạn đối với mục đích quảng cáo và phân phối phần hoặc toàn bộ Trang web và Nội dung trong đó (và các tác phẩm phái sinh của nó) trong bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh phương tiện nào đã hoặc sẽ được biết đến sau này.

CAGI Platform không xác nhận bất kỳ Nội dung nào hoặc bất kỳ ý kiến, tuyên bố, khuyến nghị hoặc lời khuyên nào được thể hiện trong đó, và CAGI tuyên bố rõ ràng rằng mọi trách nhiệm liên quan đến Nội dung của người dùng đều không thuộc về CAGI. CAGI không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trên Trang web và CAGI có thể, theo quyết định duy nhất của mình, loại bỏ bất kỳ Nội dung vi phạm nào nếu được thông báo đúng cách theo luật áp dụng rằng Nội dung đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

HÀNH VI

Bạn đồng ý không đăng bài, gửi email, lưu trữ, hiển thị, tải lên, chỉnh sửa, xuất bản, truyền tải, cập nhật hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào trên ứng dụng di động hoặc trang web của nó, hoặc làm cho Nội dung trở nên có sẵn:

Vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quy định nào;

Được bảo vệ bởi bản quyền hoặc sở hữu công nghiệp khác của bên thứ ba, bao gồm quyền riêng tư và quyền công khai, trừ khi bạn là chủ sở hữu của những quyền đó hoặc có sự cho phép hoặc giấy phép từ chủ sở hữu hợp pháp để đăng tải tài liệu và để cấp cho CAGI Platform tất cả các quyền cấp phép được cấp trong đây;

Vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nói trên của bất kỳ bên nào, hoặc là Nội dung mà bạn không có quyền làm cho nó có sẵn theo bất kỳ luật pháp, quy định, quan hệ hợp đồng hoặc tin tưởng nào;

Có hại, lạm dụng, bất hợp pháp, đe dọa, quấy rối, xúc phạm tôn giáo, phỉ báng, khiêu dâm, đồi trụy, libelous, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền khác của người khác, đầy thù hận hoặc mang tính chất phân biệt chủng tộc, sắc tộc, chỉ trích, liên quan hoặc khuyến khích rửa tiền hoặc đánh bạ trái phép hoặc gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại cho trẻ em bằng bất kỳ cách nào hoặc không hợp pháp theo bất kỳ cách nào;

Gây quấy rối, làm giảm giá trị, đe dọa hoặc mang tính chất ghê tởm đối với bất kỳ cá nhân hoặc nhóm cá nhân nào dựa trên tôn giáo, giới tính, t orientation tình dục, chủng tộc, sắc tộc, tuổi tác hoặc khuyết tật;

Vi phạm bất kỳ luật (địa phương) về bình đẳng việc làm, bao gồm nhưng không giới hạn đối với những lệnh cấm, trong bất kỳ quảng cáo tuyển dụng nào, sự ưa thích hoặc yêu cầu dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi hoặc khuyết tật của ứng viên.

Bao gồm thông tin cá nhân hoặc xác định về một người khác mà không có sự cho phép rõ ràng của người đó;

Việc giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhân viên CAGI hoặc nói dối hoặc khẳng định một mối quan hệ với một cá nhân hoặc tổ chức; Đánh lừa hoặc dẫn dắt người nhận về nguồn gốc của những thông điệp đó hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào mang tính kinh hoàng hoặc đe dọa; Nội dung sai lệch, đánh lừa, gây hiểu nhầm, lừa đảo hoặc tạo ra lời đề nghị “bait and switch”; Nội dung truyền bá cho mạng lưới tiếp thị, tiếp thị đa cấp, các hình thức lừa đảo đa cấp, tiếp thị liên kết, thư rác, gửi thư lan truyền, hoạt động thương mại không yêu cầu hoặc không mong muốn; Nội dung truyền bá hoặc bao gồm bất kỳ hình thức quảng cáo hoặc tuyên truyền nào, nếu được đăng trong các khu vực hoặc loại hình trên trang web không được chỉ định cho các mục đích đó.

Gửi qua email cho người dùng Nền tảng CAGI đã yêu cầu không được liên hệ về các dịch vụ, sản phẩm hoặc quan tâm thương mại khác; Nội dung chứa liên kết đến các dịch vụ thương mại hoặc trang web của bên thứ ba, trừ khi được CAGI cho phép cụ thể; Nội dung chứa các dịch vụ bất hợp pháp hoặc việc bán hàng bị cấm hoặc hạn chế theo luật pháp hiện hành, bao gồm những mặt hàng việc bán hàng của chúng bị cấm hoặc được quy định bởi luật pháp hiện hành của khu vực địa phương; Nội dung chứa virus phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp tin hoặc chương trình nào được thiết kế để ngắt, phá hủy hoặc giới hạn tính năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông hoặc bất kỳ tài nguyên máy tính nào khác;

Ngoài ra, bạn đồng ý không làm những điều sau:

liên lạc với bất kỳ ai đã yêu cầu không được liên lạc hoặc liên lạc với bất kỳ ai một cách không mời mà không có bất kỳ mục đích thương mại nào, đặc biệt là liên lạc với bất kỳ người dùng nào để thực hiện một hoạt động trên một trang web bên thứ ba hoặc thực hiện một hoạt động thay mặt cho người dùng đó; hoặc để “săn đuổi” hoặc quấy rối bất kỳ ai khác; làm bất kỳ hoạt động nói xấu hay phỉ báng nào với hoặc chống lại bất kỳ ai; sưu tầm dữ liệu cá nhân về các người dùng hoặc thực thể khác cho mục đích thương mại hoặc phi pháp; Sử dụng phương tiện tự động, bao gồm robot, máy chủ web, máy thu thập dữ liệu hoặc các công cụ khai thác dữ liệu khác để tải xuống hoặc thu thập dữ liệu từ Dịch vụ, trừ khi cho các công cụ tìm kiếm Internet (ví dụ, Google) và các lưu trữ công cộng phi thương mại (ví dụ, archive.org) tuân thủ theo tệp robots.txt của chúng tôi;
Đăng nội dung nằm ngoài khu vực địa phương hoặc không liên quan đến khu vực địa phương, đăng lại nội dung giống nhau hoặc tương tự nhiều lần, hoặc tạo một gánh nặng không hợp lý hoặc không cân đối đối với máy chủ và cơ sở hạ tầng khác của chúng tôi; Cố gắng truy cập trái phép vào các hệ thống máy tính thuộc sở hữu hoặc được kiểm soát bởi CAGI hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào gây gián đoạn, giảm chất lượng, can thiệp vào hiệu suất hoặc làm giảm chức năng của Dịch vụ hoặc Trang web.

GIẤY PHÉP TRUY CẬP DỊCH VỤ CAGI

Platform cấp cho bạn một giấy phép giới hạn, có thể thu hồi, phi độc quyền để truy cập và sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân hoặc kinh doanh. Giấy phép được cấp ở đây không bao gồm bất kỳ điều sau đây: (a) Truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc (b) Bất kỳ việc thu thập, tổng hợp, sao chép, nhân bản, hiển thị hoặc sử dụng phát sinh của Dịch vụ hoặc bất kỳ sử dụng công cụ khai thác dữ liệu, robot, spider hoặc các công cụ khai thác dữ liệu tương tự cho bất kỳ mục đích nào trừ khi được CAGI cho phép rõ ràng hoặc như đã quy định khác trong các Điều khoản này. Không obfuscation Không phân biệt với điều trước đó, các công cụ tìm kiếm Internet mục đích chung và các kho lưu trữ công cộng phi thương mại (ví dụ như archive.org) thu thập thông tin với mục đích hiển thị siêu liên kết đến Dịch vụ, miễn là chúng được thực hiện từ địa chỉ IP hoặc phạm vi địa chỉ IP ổn định bằng cách sử dụng một đại lý dễ nhận biết và tuân thủ tệp robots.txt của chúng tôi, có thể tham gia vào các hoạt động được nêu trong (b). Đối với mục đích ngoại lệ này, “công cụ tìm kiếm Internet mục đích chung” không bao gồm một trang web hoặc công cụ tìm kiếm hoặc dịch vụ khác chuyên về danh mục được phân loại bao gồm bất kỳ phụ bản nào của các hoạt động thương mại, dịch vụ hoặc nhân viên hoặc cung cấp các dịch vụ thương mại khác.

Giấy phép trong phần này cho phép bạn hiển thị trên trang web của mình, hoặc tạo siêu liên kết đến đó, các bài đăng cá nhân trên Dịch vụ, miễn là việc sử dụng đó chỉ dành cho mục đích phi thương mại và/hoặc báo cáo tin tức (ví dụ: sử dụng trong các blog cá nhân hoặc các phương tiện truyền thông trực tuyến cá nhân khác).

THÔNG BÁO VỀ CÁC YÊU CẦU VỀ VIỆC VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ UỆ

Nền tảng CAGI không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác nào, phát sinh từ các tài liệu được đăng trên trang web hoặc được truyền qua trang web, hoặc các hoạt động thương mại trên ứng dụng di động hoặc trang web, do người dùng cuối hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác gây ra.

Nếu bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc là đại diện được ủy quyền đầy đủ để hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và tin rằng bất kỳ Nội dung hoặc nội dung khác nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn hoặc quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt, bạn có thể gửi thông báo cho CAGI kèm theo yêu cầu xóa Nội dung liên quan một cách trung thực. Thông báo và yêu cầu phải chứa các thông tin sau:

  • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu của quyền độc quyền bị cho là vi phạm;
  • Xác định quyền sở hữu trí tuệ được cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu nhiều quyền sở hữu trí tuệ trên một trang web duy nhất được bao phủ bởi một thông báo duy nhất, một danh sách đại diện các tác phẩm đó trên trang web đó;

định danh Nội dung (bằng các phương tiện của dữ liệu hoặc liên kết truyền thông, loại tài sản và ID, vv.) được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và cần được xóa hoặc truy cập vào đó bị vô hiệu hóa và thông tin hợp lý đủ để cho phép CAGI định vị tài liệu; thông tin hợp lý đủ để cho phép CAGI liên hệ với bạn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có sẵn, địa chỉ thư điện tử;

một tuyên bố đã ký cho biết bạn tin tưởng hợp pháp rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị phàn nàn không được ủy quyền bởi chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, đại diện của nó hoặc luật pháp;

một tuyên bố đã ký cho biết chủ sở hữu sở hữu trí tuệ không khiếu nại với CAGI Platform về bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba liên quan đến việc CAGI xóa nội dung liên quan; và
Tuyên bố đã ký rằng thông tin trong thông báo là chính xác và dưới mức trừng phạt của tội khai man có bạn được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền độc quyền bị vi phạm.

Thông báo phải được gửi đến ứng dụng CAGI Platform.

BẢN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các tài liệu trên ứng dụng di động hoặc trang web của nó, (ngoại trừ Nội dung người dùng bạn đã cấp phép cho CAGI theo Điều 2(3) của Điều khoản), bao gồm nhưng không giới hạn đến, văn bản, phần mềm, script, đồ họa, ảnh, âm thanh, nhạc, video, tính năng tương tác và tương tự (“Tài liệu”) và các thương hiệu, dịch vụ thương mại và biểu trưng chứa đựng trong đó (“Nhãn hiệu”), thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho CAGI, và phải tuân thủ bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo luật pháp Vương quốc Anh, các hiệp ước và/hoặc thỏa thuận quốc tế. Liên quan đến Dịch vụ, Trang web có thể hiển thị một số nhãn hiệu thuộc về bên thứ ba. Việc sử dụng các nhãn hiệu này có thể phải tuân thủ giấy phép được cấp bởi bên thứ ba cho Nền tảng CAGI. Bạn không được phép, trong bất kỳ trường hợp nào, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược hoặc tháo dỡ các nhãn hiệu đó và điều này không được hiểu là cấp cho bạn bất kỳ quyền nào liên quan đến các nhãn hiệu đó. Tài liệu trên ứng dụng di động hoặc trang web của nó được cung cấp cho bạn DƯỚI DẠNG NHƯ NÓ ĐANG CÓ để bạn sử dụng thông tin cá nhân của mình và chỉ cho mục đích cá nhân và không được sử dụng, sao chép, tái sản xuất, phân phối, truyền tải, phát sóng, trưng bày, bán, cấp phép hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích khác nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của các chủ sở hữu tương ứng.

Dịch vụ được bảo vệ đến mức tối đa cho phép bởi luật bản quyền, các luật khác của Việt Nam và các hiệp ước và/hoặc thỏa thuận quốc tế. Nội dung hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền bao gồm nhưng không giới hạn đến như một tác phẩm văn học, tác phẩm tập thể và/hoặc tuyển tập và các hiệp ước và thỏa thuận quốc tế. Mọi sao chép, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ hoặc phân phối lại ứng dụng di động và trang web của nó, Tài liệu hoặc tác phẩm tập thể hoặc tuyển tập, hoặc cho phép người khác làm như vậy, đều bị nghiêm cấm.

ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI DÙNG

Bạn hiểu rằng khi sử dụng ứng dụng di động và trang web của nó, bạn sẽ được tiếp xúc với Nội dung từ nhiều nguồn khác nhau, và CAGI Platform không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hữu ích, tính an toàn hoặc quyền sở hữu trí tuệ của hoặc liên quan đến Nội dung đó, và bạn đồng ý và chịu mọi trách nhiệm cho việc sử dụng của mình. Bạn hiểu rõ và thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung không chính xác, phản cảm, không đứng đắn hoặc gây khó chịu, phỉ báng hoặc xúc phạm và bạn đồng ý từ bỏ và ở đây từ bỏ bất kỳ quyền lợi hoặc biện pháp pháp lý hay công bằng nào bạn có hoặc có thể có đối với CAGI liên quan đến điều đó.

BẢO VỆ PHÁP LÝ

Bạn đồng ý bảo vệ, đền bù và miễn trừ CAGI Platform, các sở, chi nhánh, liên kết, kế nhiệm, phân công, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp và nhân viên của nó khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, mất mát, trách nhiệm, chi phí hoặc nợ và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn đến các khoản phí luật sư) phát sinh từ:
(i) Việc bạn sử dụng và truy cập ứng dụng di động và trang web và/hoặc Dịch vụ
(ii) Vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong những Điều khoản này
(iii) Vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba
(iv) Bất kỳ khiếu nại nào về Nội dung của bạn gây ra thiệt hại cho bên thứ ba.
Nghĩa vụ bảo vệ và đền bù này sẽ tồn tại sau khi chấm dứt, sửa đổi hoặc hết hạn của các Điều khoản này và việc sử dụng Dịch vụ và Trang web của bạn.

CHÍNH SÁCH KHÔNG GỬI THƯ RÁC

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc gửi email không mong muốn hoặc các hình thức liên lạc không mong muốn khác đến địa chỉ email trên nền tảng CAGI hoặc thông qua các hệ thống máy tính của CAGI đều bị cấm rõ ràng bởi các Điều khoản này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đôi khi CAGI có thể giám sát việc sử dụng email bằng cách sử dụng các phần mềm tự động hoặc giám sát bằng con người để đánh dấu một số từ được liên kết với thư rác hoặc lừa đảo trong các email được gửi giữa người dùng trong hệ thống email của CAGI. Bất kỳ cuộc trò chuyện nào giữa bạn và bất kỳ người dùng khác nào sử dụng các tính năng liên lạc có sẵn trên các dịch vụ ứng dụng di động và trang web của CAGI đều phải tuân theo các Điều khoản. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào trên các hệ thống máy tính của nền tảng CAGI đều là vi phạm các Điều khoản này và các luật áp dụng. Những vi phạm này có thể đưa người gửi và đại diện của họ phải chịu trách nhiệm dân sự và hình phạt hình sự.

GIỚI HẠN VÀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nền tảng CAGI có thể thiết lập giới hạn từ thời gian này đến thời gian khác đối với việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm, trong số những thứ khác, số ngày tối đa mà Nội dung sẽ được duy trì hoặc giữ bởi Dịch vụ, số lượng và kích thước tối đa của các bài đăng, email hoặc Nội dung khác có thể được truyền tải hoặc lưu trữ bởi Dịch vụ và tần suất mà bạn có thể truy cập các dịch vụ ứng dụng di động hoặc trang web của nó.
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nền tảng CAGI không có trách nhiệm hoặc bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ Nội dung nào được duy trì hoặc truyền tải bởi trang web hoặc các dịch vụ ứng dụng di động của nó.
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nền tảng CAGI, theo quyền hạn độc quyền của nó, có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn, chặn email hoặc địa chỉ IP của bạn, hoặc ngừng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của nó), ngay lập tức và không cần báo trước, và xóa bỏ và vứt bỏ bất kỳ Nội dung trong Dịch vụ nào, vì bất kỳ lý do hoặc không có lý do nào cả, bao gồm, nhưng không giới hạn, nếu CAGI tin rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản này.
Hơn nữa, bạn đồng ý rằng nền tảng CAGI không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bên thứ ba nào cho bất kỳ việc chấm dứt truy cập của bạn vào trang web hoặc Dịch vụ nào cả. Hơn nữa, bạn đồng ý không cố gắng sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ việc chấm dứt nào như vậy.

VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN VÀ THIỆT HẠI ĐÓNG PHẠ

Vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm nào về Điều khoản mà bạn nhận thấy bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng liên kết ở cuối trang chủ Nền tảng CAGI. Bất kỳ sự không hành động nào của CAGI liên quan đến vi phạm của bạn hoặc của người khác không từ chối quyền của chúng tôi hành động đối với các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự của bạn hoặc người khác. Bất chấp các điều khoản nói trên về bất kỳ quy định nào khác trong các Điều khoản này, CAGI giữ quyền tìm kiếm các biện pháp hợp pháp và công bằng, bao gồm nhưng không giới hạn, thực hiện cụ thể bất kỳ điều khoản nào chứa trong các Điều khoản này, hoặc một lệnh ngăn cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn chống lại vi phạm hoặc đe dọa vi phạm bất kỳ điều khoản nào đó hoặc hỗ trợ cho việc thực hiện bất kỳ quyền lực nào được cấp trong các Điều khoản này, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng, mà không cần phải đăng một khoản tiền đảm bảo.